*  اصل این نامه در موزه لندن نگهداری می گردد*

از: عمربن الخطاب خلیفه المسلمین بهیزدگرد سوم شاهنشاه پارس یزدگرد!
  من آینده خوبی برای تو و ملتت نمیبینم مگر اینکه پیشنهاد مرا قبول کرده وبیعت نمایی...

زمانی سرزمین تو برنیمی ازجهان شناخته شده حکومت میکرد لیکن اکنون چگونه افول کرده است؟ ارتش تو در تمام جبهه ها شکست خورده و ملت تو محکوم به فناست. من راهی برای نجات به تو پیشنهاد می کنم... شروع کن به  عبادت خدای یگانه ، یک خدای واحد ، تنها خدایی که خالق همه چیز در جهان است.. ما پیغام او را برای تو و جهان می آوریم ، او که خدای حقیقی است...آتش پرستی را متوقف کن ، به ملتت فرمان ده آتش پرستی را که کذب می باشد متوقف کنند و به ما بپیوندند برای پیوستن به حقیقت.

الله  خدای حقیقی را بپرستید ، خالق جهان را. الله را پرستش نمایید و اسلام رابعنوان راه رستگاری خود قبول کنید... اکنون به راههای شرک و پرستش کذب پایان داده و اسلام را بعنوان ناجی خود قبول کنید. با اجرای این تو تنها راه بقای خود و صلح برای پارسیان را پیدا خواهی نمود. اگر تو بدانی چه چیزی برای پارسیان بهتر است ، تو این راه را انتخاب خواهی کرد. بیعت تنها راه می باشد.

الله اکبر

*
محل امضای عمر خلیفه المسلمین عمربن الخطاب 

 

پاسخ یزدگرد سوم به عمر بن خطاب از:
شاهنشاه ، شاه پارس و غیره ، شاه کشورها ، شاه آریایی ها و غیرآریایی ها ،شاه پارسها و دیگر نژادها و نیزتازیان ، شاهنشاه پارس ، یزدگردسوم ساسانی.به:عمربن الخطاب ، خلیفه تازی:
 
به نام اهورا مزدا ، آفریننده جان وخرد. تو در نامه ات نوشته ای میخواهی مارا بسوی خداوندت الله اکبر هدایت کنی ، بدون دانستن این حقیقت که ماکه هستیم و ما چه را پرستش مینماییم!شگفت انگیز است که تو در جایگاه خلیفه تازیان تکیهزده ای! با اینکه خردت به مانند یک ولگرد پست تازی است ،ولگردی در بیابان تازیان ، و مانند یک مرد قبیله ای بادیه نشین!مردک!تو به من پیشنهاد می کنی که یک ایزد یگانه و یکتا را پرستش نمایم بدون اینکه بدانی هزاران سال است که پارسها ایزد یکتا را پرستش نموده اند و پنج نوبت در روز او را عبادت مینمایند! سالهاست که در این سرزمین فرهنگ و هنر ،این راه عادی زندگی بودهاست. زمانی که ما سنت میهمان نوازی و کردارهای نیک را در گیتی پایه گذاری نموده و پرچم ' پندار نیک ،گفتار نیک ، کردار نیک ' رابرافراشتیم ، تو ونیاکانت بیابانگردی می کردید ،سوسمار می خوردید زیرا که چیز دیگری برای تغذیه خود نداشتید و دختران بیگناه خود رازنده بگور می نمودید!
مردم تازی هیچگونه ارزشی برای آفریدگان خداوند قایل نیستند! شمافرزندان خدا راگردن می زنید ، حتی اسیران جنگی را، به زنان تجاوز می کنید ، دختران خودرا زنده بگور می نمایید ، به کاروانها یورش می برید ، قتل عام می کنید ،زنان مردم را دزدیده و اموال آنهارا به یغما می برید! قلب شما از سنگ ساخته شده ، ما تمام این اعمال اهریمنی را که شما مرتکب می شوید محکوم میکنیم.چگونه شما می توانید به ما راه خدایی را تعلیم داده در حالیکه اینگونه اعمال رامرتکب می شوید؟
توبه من می گویی پرستش آتش را متوقف کنم! ما ، پارسهاعشق آفریدگار ونیروی او را در روشنی آفتاب وگرمای آتش مشاهده می نماییم. روشنی و گرمای آفتاب و آتش ما را قادر می سازد تا نور حقیقت را مشاهده نموده وقلبهایم انرا به آفریدگار و به یکدیگر شعله ور نماییم. به ما کمک می کند تا به یکدیگرمهر بورزیم ، ما را روشن نموده وقادر می سازد تا شعله مزدا را درقلبهایمان زنده نگهداریم.
خداوندگارما اهورا مزداست و عجیب است که شما مردم نیز او را تازه کشف کرده واو رابنام الله اکبر نامگذاری نمودید.اما ما مثل شما نیستیم ، ما با شمادر یک رده نیستیم. ما به نوع بشر کمک می کینم ، ما عشق را درمیان بشریت میگسترانیم ، ما نیکی را در زمین میگسترانیم ،هزاران سال است که ما در حال گسترش فرهنگ خود بودهاما درراستای احترام به فرهنگهای دیگرگیتی ، درحالیکه شما بنام الله سرزمین های دیگررا مورد تاخت و تاز قرار میدهید شمامردم را قتل عام می کنید ، قحط وقلا می آورید ، ترس و فقر برای دیگران ،شما به نام الله اهریمن میآفرینید. چه کسی مسئول این همه بدبختی است؟
آیا این الله است که به شما فرمان می دهد تا بکشید ، غارت نمایید و تخریب کنید؟ آیااین شما رهروان الله هستید که بنام او این اعمال را انجام میدهید؟ یاهردو؟شمااز گرمای بیابان ها و سرزمینهای سوخته بی حاصل و بدون منابع برخاسته ، شما می خواهید از طریق لشگر کشی و زورشمشیرهایتان به مردم درس عشق بهخدا دهید ، شما وحشیان بیابانی هستید ، درحالیکه می خواهید به مردم شهر نشین مانند ما که هزاران سال است در شهرهازندگی می کنند درس عشق به خدابدهید! ماهزاران سال فرهنگ در پشت سر داریم ، که به راستی یک ابزار نیرومند می باشد! به مابگویید؟ با تمام لشگر کشی هایتان ، توحش ،کشتار و قحط و قلا بنام الله اکبر ، شما به این ارتش اسلامی چه آموخته اید؟ شما چه چیزبه مسلمانان آموخته اید که بر آن ابرام می ورزید تا آنرا به دیگرملل غیرمسلمان نیز بیاموزید؟ شما چه
فرهنگی از این الله خود آموخته اید، که حالامی خواهید به زور آنرا به دیگران تعلیم دهید؟

افسوس
آه افسوس... که امروز ارتش های پارسی از ارتش شما شکست خورده اند.اکنون مردم ما می باید همان خدا را پرستش
نمایند ، همان پنج نوبت در روز را،اما با زور شمشیر و او را به عربی عبادت نمایند .. پیشنهاد می نمایم تو ودار و دسته راهزنت بساط خود را جمع کرده و به بیابانهای خود به جاییکه درآن زندگی می کردید برگردید. آنهارا به جایی برگردان که در آن عادت به سوختن در گرمای آفتاب را دارند ،زندگانی قبیله ای ، خوردن سوسمار ونوشیدن شیر شتر ، من اجازه نخواهم داد که تو دار ودسته راهزنت را در سرزمین های حاصلخیر ، شهرهای متمدن و ملت شکوهمند ماآزاد گذاری. این'جانوران قسی القلب ' را ، برای قتل عام مردم ما ، دزدیدن زنان و فرزندان ما ، تجاوز به زنان ما و فرستادن دخترانمان به مکه بعنوان اسیر ، آزاد مگذار! به آنها اجازهنده تا بنام الله مرتکب اینگونه اعمالشوند ، به رفتار جنایتکارانه خودپایان ده.آریاییها بخشنده ، گرم ، میهمان نواز ومردمی نجیب بوده و هرجایی که رفته اندآنها بذر دوستی خود را گسترانده اند ، عشق و خرد و حقیقت. بنابراین، آنها نباید تو و مردمت را برای رفتار جنایتکارانه و راهزنی مجازات نمایند.

من
از تو درخواست می کنم که با الله اکبر خودت در بیابانهایت بمان و به شهرهای متمدن ما نزدیک مشو زیرا که اعتقادات تو ' خیلی مهیب ' ورفتارت ' بسیاروحشیانه ' می باشد.

*محل امضای یزدگرد سوم شاهنشاه یزدگرد سوم ساسانی

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 مرداد 1389    | توسط: soootak    | طبقه بندی: دانستنی ها،     | نظرات()